img

Kluber Lubrication Austria Ges.m.b.H.

Специјални масла за првично пополнување се во суштината на нашиот бизнис. Ние им нудиме на нашите клиенти стручни триболошки решенија преку снабдување на специјални масла за специјални производи директно до потрошувачите во скоро сите гранки на индустријата и регионалните пазари.